REGULAMIN GRUPY FACEBOOK

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego oraz wypełnia obowiązek wskazany w art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz określa zasady udziału w Grupie Facebook – Pozytywni Handlarze Samochodów i korzystania z powiązanych z Grupą zasobów, w tym usług i materiałów cyfrowych.
2. Regulamin stanowi regulację szczególną w stosunku do Regulaminu ogólnego dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://handlujautami.pl/regulamin/
3. Uczestnik przed przystąpieniem do Grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z jego treścią oraz postanowieniami Regulaminu ogólnego i Polityką Prywatności Organizatora.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej jednak jest niezbędna do zawarcia umowy o udział w Grupie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

§2 PODSTAWOWE DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie użyte terminy posiadają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący umowę o udział w Grupie, zawartą między organizatorem a Uczestnikiem Grupy;
2. Organizator – Dawid Broniszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą dobreauta.pl Dawid Broniszewski, NIP 7352810084, REGON 122587338, BDO: 000101990, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój;
3. Uczestnik- uczestnik Grupy o ograniczonej dostępności (Grupa prywatna);
4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Grupy, zawierająca z Organizatorem umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosujemy przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o prawach Konsumenta;
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
7. Regulamin ogólny – regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem:https://handlujautami.pl/regulamin/
8. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane przez Organizatora, dostępne pod adresem: https://handlujautami.pl/polityka-prywatnosci/
9. FB- portal społecznościowy Facebook;
10. Grupa na FB – grupa założona przez Organizatora w celach edukacyjnych, rozwojowych (dot. kompetencji w zakresie handlu samochodami) oraz wymiany inspiracji, materiałów promocyjnych i informacji dot. motoryzacji.
11. Zasady Grupy – zbiór zasad postępowania i organizacji, obowiązujących w Grupie na FB;
12. Strona- strona internetowa dostępna pod adresem: https://handlujautami.pl/
13. Materiały – materiały w wersji elektronicznej, przygotowane i udostępniane przez Organizatora i Uczestników,, mające na celu promocję wiedzy, usług i produktów dostępnych m.in. na Stronie Organizatora;
14. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
15. Umowa NDA – umowa o zachowaniu poufności;
16. Ujawniający – Uczestnik przekazujący Informacje Poufne;
17. Odbiorca – Uczestnik będący odbiorcą Informacji Poufnych;
18. Informacje Poufne – informacje na temat życia prywatnego i biznesowego Uczestników, przekazane z zastrzeżeniem klauzuli poufności;
19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.);
20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.);
21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
23. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§3 ZASADY GRUPY

1. Warunkiem dołączenia Uczestnika do Grupy na FB jest:
1.1. zakup szkolenia (min. jednego) dostępnego na Stronie Organizatora https://handlujautami.pl/ i zaakceptowanie Regulaminu Ogólnego,
1.2. dołączenie do Grupy za pośrednictwem konta prywatnego,
1.3. zaakceptowanie Regulaminu oraz zasad obowiązujących wszystkich Uczestników Grupy, tj.:
a) wyrażaj opinie z szacunkiem, zarówno wobec siebie jak i innych,
b) wszelkie tematy prywatne oraz poufne pozostają w obrębie Grupy,
c) akceptując Regulamin, wyrażasz zgodę na zawarcie umowy o zachowaniu poufności, która obejmuje także wszelkie dyskusje w Grupie na Facebooku. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się, że wszelkie poufne informacje ujawnione przez innych Uczestników zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji udziału w Grupie, bez udostępniania ich osobom trzecim;
d) po dołączeniu do Grupy, masz możliwość przedstawienia siebie, swojego życia prywatnego i zawodowego oraz podzielenia się faktami dotyczącymi swojej działalności, ale zwróć uwagę, aby komunikaty były wolne od nachalnej promocji produktów lub usług niezgodnej z obowiązującym prawem,
e) przestrzegaj obowiązujących w Polsce norm, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, Regulaminu oraz Zasad Grupy na FB – utrzymanie poziomu kultury w Grupie oraz zapewnienie bezpiecznego i pozytywnego środowiska jest zobowiązaniem nie tylko administratora Grupy, ale także jej wszystkich członków. Uczestnicy powinni respektować prawa przysługujące innym (w szczególności prawa autorskie) i powstrzymywać się od publikacji treści obraźliwych, wulgaryzmów, czy niezgodnych z prawem,
f) niedozwolone jest udostępnianie informacji i wiadomości kategorii SPAM,
g) wszelkie informacje i opinie przedstawiane w grupie powinny być oparte na faktach i rzetelnych źródłach. Zabronione jest celowe rozpowszechnianie dezinformacji, fałszywych informacji oraz manipulowanie faktami w celu wprowadzenia innych uczestników w błąd.
h) akceptując Regulamin Ogólny i Regulamin oświadczasz, że znane są Ci warunki odstąpienia od Umowy zgodnie z §12 pkt 3 ppkt 2 Regulaminu Ogólnego i oświadczasz, że tracisz tym samym prawo do odstąpienia od Umowy.
2. Administratorzy grupy mają prawo do moderowania dyskusji oraz nakładania sankcji w przypadku łamania regulaminu, włączając w to usuwanie postów, komentarzy oraz czasowe lub permanentne wykluczenie z grupy.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnej tematyki Grupy, związanej z motoryzacją i edukacją w tym zakresie. Uczestnik może dodawać do Grupy m.in. Materiały i treści w formie zdjęć, ogłoszeń, video, plików audio.

§4 PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW

1. Wszelkie materiały (szkoleniowe, związane z kursami, wartością merytoryczną i usługami Organizatora) dostarczone Uczestnikom stanowią własność intelektualną Organizatora, są chronione prawem autorskim i udostępnione wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, na zasadach licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji zgodnie z Regulaminem ogólnym.
2. Prawa autorskie do Materiałów, które stanowią lub zawierają utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Organizatorowi. W przypadku, gdy Uczestnik korzysta z materiałów lub Programów szkoleniowych bez odpowiedniej licencji lub prawa do majątkowych praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi kary umownej w wysokości 10% wartości materiału lub Programu za każdy dzień nieuprawnionego korzystania z nich. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeśli szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej lub wynika z innych przyczyn niż te, które były zastrzeżone. Kara umowna musi być uregulowana w ciągu 30 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. Za datę spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
3. Ponadto, Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na to, że wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do jakiegokolwiek Materiałów, niezależnie od formy lub rodzaju nośnika, na którym zostały one utrwalone lub przekazane, przynależą Organizatorowi. W celu wykluczenia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają, że Organizator nie przekazuje Uczestnikom żadnych majątkowych praw autorskich do żadnych treści udostępnianych przez niego.

§5 KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Mając na uwadze charakter prowadzonej Grupy oraz profile Uczestników, Organizator oraz każdy Uczestnik, akceptując niniejszy Regulamin, wyrażają zgodę na nawiązanie umowy o zachowaniu poufności („Umowa”), której szczegółowe postanowienia zostały zawarte w niniejszym paragrafie. W ramach zachowania poufności, Uczestnik wyraża zgodę na zapis przez Organizatora rozmów z Jego udziałem:
a) z sesji pytań i odpowiedzi oraz komentarzy na Grupie na FB,
b) z wiadomości przesłanych do Organizatora.
2. W celu utrzymania poufności, Strona, która otrzymuje informacje objęte Umową, będzie nazywana „Odbiorcą”, a Strona, która przekazuje te informacje, będzie określana jako „Ujawniający”.
3. Przez „Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje albo materiały przekazane lub ujawnione w formie pisemnej, ustnej lub innej w Grupie na Facebooku, które są informacjami biznesowymi, zawodowymi lub osobistymi, i które zostały przekazane z zastrzeżeniem poufności.
4. Nie uważa się za Informacje Poufne te, które:
a) były już publicznie znane w momencie ujawnienia Odbiorcy,
b) stały się publicznie znane po ujawnieniu Odbiorcy z przyczyn niezależnych od niego.
5. Odbiorca zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia Informacji Poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem z zachowaniem najwyższej staranności,
b) niezwłocznego powiadamiania Ujawniającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy otrzymanych Informacji Poufnych.
6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika klauzuli poufności, Organizator ma prawo natychmiast zakończyć jego udział w Grupie na FB.
7. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane drogą polubowną, poprzez negocjacje.

§6 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Dawid Broniszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą dobreauta.pl Dawid Broniszewski, NIP 7352810084, REGON 122587338, BDO: 000101990, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój.
2. Administrator, wspólnie z dostawcą danego narzędzia, pełni rolę Administratora Danych Osobowych, przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz przekazywania danych do wskazanych narzędzi społecznościowych, takich jak informacje o adresie IP oraz User Agent String.
3. Korzystanie z narzędzi społecznościowych powoduje przekazanie danych, takich jak informacje o adresie IP oraz User Agent String, do używanego narzędzia społecznościowego;
4. Wykorzystywanie narzędzi społecznościowych jest dobrowolne;
5. Korzystanie z narzędzi społecznościowych oznacza wyrażenie zgody na przekazanie danych do używanego narzędzia społecznościowego;
6. Administrator przetwarza dane członków Grupy na FB i powiązane z nimi informacje, takie jak: nazwa użytkownika, adres e-mail podany przy zakupie Programu, komentarze, pytania, odpowiedzi, posty, opinie, polubienia i udostępnienia;
7. Administrator przetwarza informacje dotyczące Uczestników, którzy kontaktują się poprzez skrzynkę odbiorczą SM, w szczególności ich imiona i nazwiska, nazwy użytkowników oraz treść korespondencji. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż skrzynka odbiorcza SM;
8. Z uwagi na specyfikę SM, informacje o obserwujących, polubieniach, udostępnieniach oraz treść komentarzy i opinii są dostępne dla wszystkich członków Grupy. Dane udostępnione jedynie Administratorowi nie są przekazywane osobom trzecim;
9. Szczegółowe informacje na temat rodzaju przetwarzanych danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, powierzenia przetwarzania, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych – znajdują się w Polityce Prywatności, która jest dostępna na Stronie.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wszelkich sporów z niego wynikających jest prawo polskie i jurysdykcja sądów polskich.
2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, iż poza postanowieniami Regulaminu nie istnieją między nimi a Organizatorem jakiekolwiek inne ustne ustalenia lub porozumienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Prawa autorskiego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
4. Regulamin został sporządzony w polskiej wersji językowej.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2024 r. i obowiązuje do dnia aktualizacji bądź uchylenia.
6. Ważne linki:
a) link do Polityki Prywatności: https://handlujautami.pl/polityka-prywatnosci/
b) link do Regulaminu ogólnego: https://handlujautami.pl/regulamin