REGULAMIN SKLEPU
Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Dawida Broniszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą dobreauta.pl Dawid Broniszewski, NIP 7352810084, REGON 122587338, BDO: 000101990, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, dalej jako Sprzedawca.
Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą pisząc na adres e-mail: kontakt@handlujautami.pl lub telefonicznie: +48 883 054 327.
§1 PODSTAWOWE POJĘCIA
Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi;
4. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
6. Oferta – propozycja zawarcia umowy zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy);
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Produkt – Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;
12. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
13. Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;
14. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
15. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
16. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
17. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
18. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY
1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.
2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta.
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz dokonania płatności, z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
5. W sytuacji, gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta.
6. Produkty, w tym w szczególności treści przedstawione przez Sprzedawcę w trakcie Wydarzeń, nie stanowią kompleksowego lub tożsamego z formalną opinią prawną i techniczną opracowania dotyczącego wszelkich spraw w nich zawartych. Treści przedstawiane przez Sprzedawcę mają charakter podsumowania kluczowych zagadnień według wiedzy i stanu na dzień ich przedstawienia, zatem nie należy ich traktować na równi z poradą prawną lub biznesową dotyczącą konkretnych sytuacji lub problemów związanych z wymogami prawnymi, biznesowymi lub technicznymi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Klienta w wyniku zapoznania się z Produktami i podejmowane decyzje.
§3 CENA
1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
2. Cena nie zawiera informacji odnośnie do kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższą jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
5. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.
§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu PayU oraz PayNow do oferowania płatności on-line (dalej: Serwisy)
3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwisy. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayNow lub PayU. Obsługę płatności kartą płatniczą prowadzi: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057 oraz do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję miejsce”, „Kup bilet” lub przycisku analogicznego;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy – jeśli dotyczy);
3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4) zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
6. W celu zakupu Produktów drogą elektroniczną np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:
1) wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z Ofertą;
2) po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);
3) przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;
4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin, Politykę Prywatności oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także dodatkowe warunki lub informacje dotyczące zamówienia, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.
8. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.
§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Produkty elektroniczne
1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do transmisji na żywo (webinarów/spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
5. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach Produktu.
6. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.
7. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
8. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.
Wydarzenia online oraz stacjonarne
9. Dokonując zakupu Produktu uwzględniającego wydarzenia, Klient zapewnia sobie możliwość uczestnictwa w wybranym wydarzeniu online lub stacjonarnym (dalej: Wydarzenie).
10. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest opłacenie przez Klienta Ceny w pełnej wysokości.
11. Szczegółowy opis Wydarzenia, program, terminy, wymiar czasowy, miejsce i sposób realizacji oraz cena znajdują się w Ofercie. Program, termin i miejsce Wydarzenia Sprzedawca potwierdza dodatkowo wiadomością e-mail po zawarciu Umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
12. Wydarzenia mają charakter edukacyjny, informacyjny oraz rozwojowy. Podczas Wydarzenia uczestnikom zostaną przekazanie specjalistyczne informacje biznesowe i prawne pozwalające na prowadzenie handlu samochodami, w tym informacje niedostępne publicznie (know-how, pomysły i informacje wynikające z doświadczenia Sprzedawcy i osób przedstawiających poszczególne zagadnienia). W trakcie Wydarzenia Uczestnicy będą mogli konsultować pomysły, które nie powinny być upublicznione ani wykorzystane bez zgody innych Uczestników.
13. Wydarzenia organizowane są w formie wydarzeń zamkniętych (tylko dla Uczestników) i odpłatnych.
14. Wydarzenia mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc.
15. O ile nic innego nie wynika z Oferty:
1) Godzina oznacza 60 minut;
2) Wydarzenie trwa 8 godzin lub przez czas szczegółowo określony w Ofercie zgodnie z harmonogramem.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Wydarzenia w przypadkach losowych, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia. W takim przypadku Uczestnicy otrzymają możliwość otrzymania decyzji czy chcą dalej uczestniczyć w Wydarzeniu w zmienionym terminie. Uczestnicy będą mogli wyrazić zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu w nowym terminie lub miejscu albo otrzymać zwrot wpłaconych środków.
17. Jeśli ilość Uczestników które opłaciły Uczestnictwo w danym miejscu i terminie na tydzień przed wydarzeniem jest mniejsza niż 10, Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Wydarzenia i zwrotu Uczestnikom wpłaconych środków.
18. Z uwagi na specyfikę wydarzeń stacjonarnych, zmiana harmonogramu przez Klienta nie jest możliwa. Nieobecność podczas wydarzeń stacjonarnych nie stanowi podstawy do zwrotu wynagrodzenia za usługę zrealizowaną zgodnie z harmonogramem.
19. W przypadku, gdy Klient wykupił możliwość udziału w Wydarzeniu, ale nie może w nim uczestniczyć, na każdym etapie ma on możliwość wskazania innej osoby, która w jego miejsce uczestniczyć będzie w Wydarzeniu. W takim wypadku powinien on wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i przekazania jej koniecznych informacji.
20. W przypadku nieobecności podczas wydarzeń stacjonarnych, Klient ma możliwość otrzymać dostęp do nagrania, jeśli Sprzedawca podjął decyzję o nagraniu wydarzenia.
21. Wszystkie dodatkowe koszty (np. dodatkowe posiłki, napoje, itp.) niewymienione w Ofercie Wydarzenia, Klient zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie. Rozliczenie ww. kosztów następuje bezpośrednio w obiekcie między Klientem a podmiotem świadczącym ww. usługi. Sprzedawca nie uczestniczy w rozliczeniach między Klientem a ww. podmiotem.
22. Klient podczas uczestnictwa w Wydarzeniu zobowiązany jest do:
1) przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
2) stosowania się do wskazówek i wytycznych Sprzedawcy oraz prowadzących Wydarzenie,
3) bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie (dotyczy wydarzeń stacjonarnych),
23. W celu ochrony interesów własnych oraz interesów innych Uczestników Sprzedawca uzależnia udział w Wydarzeniu od zobowiązania Uczestników do nierozpowszechniania informacji poufnych i niepodejmowania działalności konkurencyjnej w postaci organizacji analogicznych Wydarzeń.
24. W celu ochrony interesów własnych Sprzedawcy, interesów innych Uczestników i ich pomysłów biznesowych Uczestnicy są zobowiązani do:
1) zachowania poufności co do informacji poufnych (know-how) otrzymanych podczas Wydarzenia oraz
2) nieprowadzenia działalności konkurencyjnej – w zakresie szkoleń
na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufności oraz zakazie konkurencji co do działalności szkoleniowej, która stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
25. Warunkiem wstępu i udziału w Wydarzeniu jest potwierdzenie na piśmie, najpóźniej w dniu Wydarzenia zobowiązań do poufności i do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, które są zawarte w Umowie o zachowaniu poufności oraz zakazie konkurencji co do działalności szkoleniowej, która stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu, chyba że odpowiednie umowy na piśmie zawarto wcześniej przed rozpoczęciem Wydarzenia.
26. Klient odpowiada za szkody wyrządzone na rzecz Sprzedawcy w związku z Wydarzeniem, a także za szkody wyrządzone przez Klienta na rzecz innego podmiotu, o ile do naprawienia ww. szkody zobowiązany będzie Sprzedawca. W przypadku gdy Klient nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Klient odpowiada za ww. szkody z Uczestnikiem na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.
Usługi – inne
27. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi znajdują się w Ofercie.
28. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.
§6 WARUNKI TECHNICZNE
1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu skorzystania z Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);
2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
4) konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora w przypadku, gdy z Oferty wynika, iż przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.
5. W przypadku, gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.
6. Korzystanie ze strony Sklepu oznacza zawarcie ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić ze strony korzystającego – w każdym czasie, ze strony Sprzedawcy – w razie nieprzestrzegania przez korzystającego postanowień niniejszego regulaminu, w razie zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w tej umowie.
7. Użytkownik nie może publikować na stronie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, szkodliwym dla nieletnich, o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających prawo lub nielegalnych.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony Produktu bez podania przyczyny.
§7 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE
1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
2) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
3) odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
4) nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
7. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.
§8 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I GWARANCJA
1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
§9 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ
1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.
7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, o której mowa w §8 i §9 wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §8 Regulaminu.
9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
10. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
§10 WIZERUNEK
1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany przez niego w ramach współpracy ze Sprzedawcą, może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy.
2. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line) lub poprzez udostępnienie swojego wizerunku Sprzedawcy w inny sposób, wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów wskazanych w ust. 1.
3. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody.
4. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
5. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób.
§11 OPINIE O PRODUKTACH
1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.
2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.
3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.
5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.
§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
1) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
3) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
4) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
6) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
§13 KONTO UŻYTKOWNIKA
1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
7.  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
1) z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
2) bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).
§14 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
4) platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.
7. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności pod adresem https://handlujautami.pl/polityka-prywatnosci/
12. Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2023 r.
________________________________________
Załącznik nr 1 do Regulaminu
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Nasze dane do kontaktu: dobreauta.pl Dawid Broniszewski, NIP 7352810084, REGON 122587338, BDO: 000101990 ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, e-mail: kontakt@handlujautami.pl, telefon: +48 883 054 327.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
________________________________________
Załącznik nr 2
Nasze dane do kontaktu: dobreauta.pl Dawid Broniszewski, NIP 7352810084, REGON 122587338, BDO: 000101990 ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, e-mail: kontakt@handlujautami.pl, telefon: +48 883 054 327.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..
Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data …………………………………………………
* uzupełnić
________________________________________
Załącznik nr 3
Nasze dane do kontaktu: dobreauta.pl Dawid Broniszewski, NIP 7352810084, REGON 122587338, BDO: 000101990 ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, e-mail: kontakt@handlujautami.pl, telefon: +48 883 054 327.
FORMULARZ REKLAMACJI
(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)
Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____
Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]
Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________ . Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________
Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).
Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)
Data ………………….* uzupełnić
________________________________________
Załącznik nr 4
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ORAZ ZAKAZIE KONKURENCJI CO DO DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ
zawarta w …………………. dnia …………………., pomiędzy:
Dawidem Broniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „dobreauta.pl Dawid Broniszewski” z nr NIP: 7352810084, REGON: 122587338 i adresem kontaktowym ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, email: kontakt@handlujautami.pl., zwanym dalej w treści Umowy „ORGANIZATOREM”,
a
[…], zwanym dalej w treści Umowy „UCZESTNIKIEM”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
§ 1.
Strony zamierzają uczestniczyć w wydarzeniu – „Jak kupować używane auta na licytacjach online bez wychodzenia z domu i sprzedawać je z zyskiem?”, podczas którego UCZESTNIKOWI zostaną przekazane informacje poufne i wiedza praktyczna na temat handlu samochodami, która nie jest powszechnie dostępna (know-how). Istnieje konieczność ochrony danych i pomysłów.
W toku wydarzenia ORGANIZATOR, wykładowcy i inne osoby, w tym inni UCZESTNICY, przekażą UCZESTNIKOWI szereg informacji poufnych mających wartość gospodarczą na potrzeby działalności w zakresie handlu samochodami. Przedmiotem niniejszej umowy jest zachowanie w tajemnicy informacji poufnych mających wartość gospodarczą przed ich bezprawnym ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem sprzecznie z zaplanowanym celem.
Ta umowa ma zabezpieczyć interesy ORGANIZATORA oraz interesy każdej z osób biorących udział w wydarzeniu, w tym interesy każdego UCZESTNIKA.
§ 2.
1. Celem zapewnienia należytej ochrony informacjom poufnym przekazanym UCZESTNIKOWI, UCZESTNIK zobowiązuje się do:
a) zachowania w tajemnicy informacji poufnych (dalej jako „Informacje Poufne”), przez które Strony zgodnie rozumieją wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób, które nie są powszechnie dostępne, a dotyczą handlu samochodami, jak też planów i strategii ORGANIZATORA (w tym w szczególności danych finansowych i prawnych, danych dotyczących strategii sprzedaży, reklamy, promocji, pomysłów na nowe produkty bądź na udoskonalenia istniejących produktów), wykładowców lub innych uczestników wydarzenia, wszelkich danych technicznych i technologicznych (know–how), a także dotyczących rzeczywistych i potencjalnych klientów i kontrahentów ORGANIZATORA, wykładowców lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, udostępnianych przez ORGANIZATORA, wykładowców, lub przez inne osoby uczestniczące w wydarzeniu. Informacjami Poufnymi są też wszelkie inne informacje, jeśli zostały wskazane w toku wydarzenia jako: „poufne”.
b) zabezpieczenia z najwyższą starannością Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim, także poprzez wprowadzenie i stosowanie wewnętrznych procedur zapobiegających ujawnieniu, przekazaniu lub udostępnieniu osobom trzecim Informacji Poufnych jak też przez stosowanie zabezpieczeń technicznych i środków łączności gwarantujących zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi, UCZESTNIK potwierdza jednocześnie, że takimi odpowiednimi środkami i zabezpieczeniami dysponuje;
c) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu zdobycia przez UCZESTNIKA wiedzy podczas wydarzenia;
d) nieujawniania, nieprzekazywania ani nieudostępniania w żaden sposób Informacji Poufnych osobom trzecim bez osobnej uprzedniej zgody ORGANIZATORA wyrażonej w formie pisemnej,
e) zapewnienia, że Informację Poufne nie będą w żaden sposób powielane, o ile nie będzie to konieczne dla potrzeb wydarzenia,
f) zwrócenia, na pisemne żądanie ORGANIZATORA, wszystkich otrzymanych Informacji Poufnych (w tym wszystkich sporządzonych kopii i odpisów), lub też ich samodzielnego zniszczenia na żądanie ORGANIZATOR, niezwłocznie i nie później niż w terminie kolejnych trzech dni roboczych od zgłoszenia danego żądania.
2. Obowiązki określone powyżej w § 2 ust. 1 pkt a – g odnoszą się do wszelkich Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy UCZESTNIK uzyskał je bezpośrednio od ORGANIZATORA, czy też za pośrednictwem osób trzecich uczestniczących w wydarzeniu.
3. W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej UCZESTNIK zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30.000 złotych za każdy przypadek ujawnienia. Uiszczenie kary nie pozbawia ORGANIZATORA prawa dochodzenia od UCZESTNIKA dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. UCZESTNIK ponosi odpowiedzialność zarówno w przypadku, gdy Informacje zostały ujawnione przez osoby działające w imieniu UCZESTNIKA, osoby, którymi posługuje się przy prowadzeniu działalności, jak i przez osoby nieuprawnione do dostępu do Informacji Poufnych, jeśli weszły w ich posiadanie w wyniku okoliczności, za które UCZESTNIK ponosi winę, na przykład na skutek ewentualnych zaniedbań UCZESTNIKA.
4. Przekazanie informacji poufnych pracownikom i współpracownikom UCZESTNIKA na niezbędne potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez UCZESTNIKA nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności.
§ 3.
1. Zobowiązanie UCZESTNIKA do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych opisane w § 2 powyżej nie będzie dotyczyć Informacji Poufnych, które:
a) są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie UCZESTNIKA, jej przedstawicieli, pracowników lub agentów;
b) były powszechnie znane w momencie ich przekazania lub zostały podane do wiadomości publicznej bez winy UCZESTNIKA;
c) zgodnie z obowiązującym prawem muszą zostać ujawnione odpowiednim władzom lub sądom, przy czym UCZESTNIK zobowiązuje się powiadomić ORGANIZATORA o takim ujawnieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni i w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
d) objęte są zakresem uprzedniej osobnej zgody na udostępnienie, udzielonej przez ORGANIZATORA na piśmie.
§ 4.
ZAKAZ KONKURENCJI (UMOWA O ZAKAZIE DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ – CO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH HANDLEM SAMOCHODAMI)
1. O ile ORGANIZATOR nie postanowi inaczej na piśmie pod rygorem nieważności, w okresie 3 (słownie: trzech) lat od rozpoczęcia wydarzenia, UCZESTNIKA będzie obowiązywał zakaz konkurencji co do prowadzenia lub wspierania prowadzenia podobnego wydarzenia o charakterze szkolenia, co oznacza, że UCZESTNIK nie będzie podejmował Działalności Konkurencyjnej. Za „Działalność Konkurencyjną” Strony zgodnie ustalają prowadzenie szkolenia dla osób zainteresowanych handlem samochodami lub przekazywanie wiedzy uzyskanej w Wydarzeniu, celem wykorzystania do szkolenia osób zainteresowanych handlem samochodami, niezależnie od tego czy działanie to zostanie podjęte jednorazowo czy dokonywane w sposób ciągły, zarobkowo lub nieodpłatnie:
(a) zajmowanie się na własny rachunek, na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczeniem usług lub na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego działalnością taką samą bądź podobną do działalności ORGANIZATORA w zakresie szkolenia osób zainteresowanych handlem samochodami
(b) świadczenie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego usług lub pracy na rzecz podmiotu innego niż ORGANIZATOR, prowadzącego działalność taką samą bądź analogiczną do działalności ORGANIZATORA opisanej w literze a powyżej,
(c) pełnienie funkcji przedstawiciela, pełnomocnika lub członka organu podmiotu prowadzącego działalność taką samą bądź podobną do działalności ORGANIZATORA opisanej w literze a powyżej,
(d) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 1% udziałów lub akcji takiego podmiotu lub prawa do powołania co najmniej jednego członka organu takiego podmiotu,
(e) pomaganie lub namawianie do prowadzenia działalności takiej samej bądź podobnej do działalności ORGANIZATORA opisanej powyżej,
(f) zawieranie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej umów z osobami zatrudnionymi u ORGANIZATORA lub świadczącymi na jego rzecz usługi lub z klientami ORGANIZATORA, o przedmiocie tożsamym lub podobnym do przedmiotu umów zawartych pomiędzy nimi a ORGANIZATOREM,
(g) nakłanianie osób zatrudnionych u ORGANIZATORA lub świadczących na jego rzecz usługi lub klientów ORGANIZATORA do rozwiązania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów zawartych z ORGANIZATOREM lub do zawierania umów z innymi osobami zajmującymi się działalnością taką samą bądź podobną do działalności ORGANIZATORA opisanej powyżej.
2. W razie wątpliwości, czy dane czynności stanowią Działalność Konkurencyjną ORGANIZATOR na wniosek UCZESTNIKA wyda mu pisemną opinię w tym przedmiocie, która jest dla Stron wiążąca.
3. ORGANIZATOR może na piśmie pod rygorem nieważności zwolnić UCZESTNIKA z zakazu konkurencji lub skrócić okres tego zakazu.
4. Za każde naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie UCZESTNIK zapłaci ORGANIZATOROWI karę umowną w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych). ORGANIZATOR może żądać odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
§ 5.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze polubownej ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda lub pozwanego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.