Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu „Jak kupować używane auta na licytacjach online bez wychodzenia z domu i sprzedawać je z zyskiem?”, zwanym dalej „Wydarzeniem”.
2. Organizatorem Wydarzenia jest Dawid Broniszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „dobreauta.pl Dawid Broniszewski” z nr NIP: 7352810084, REGON: 122587338 i adresem kontaktowym ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, email: kontakt@handlujautami.pl.
3. Akceptacja regulaminu oznacza zawarcie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu na warunkach określonych w tym regulaminie. Osoba zawierająca umowę o uczestnictwo w wydarzeniu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
4. Umowa o uczestnictwo w Wydarzeniu zawarta jest z chwilą otrzymania potwierdzenia mailowego od Organizatora o potwierdzeniu uczestnictwa w Wydarzeniu.

II. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

1. Wydarzenie ma charakter zamknięty (tylko dla Uczestników) i odpłatny.
2. Szczegółowy program, termin i miejsce Wydarzenia oraz odpłatność za uczestnictwo zostały podane na stronie internetowej Wydarzenia, na której zamieszczono ten regulamin. Program, termin i miejsce Wydarzenia Organizator potwierdza dodatkowo mailem po zawarciu umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.
3. Podczas Wydarzenia uczestnikom zostaną przekazanie specjalistyczne informacje biznesowe i prawne pozwalające na prowadzenie handlu samochodami, w tym informacje niedostępne publicznie (know-how, pomysły i informacje wynikające z doświadczenia Organizatora i osób przedstawiających poszczególne zagadnienia).
4. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy będą mogli konsultować pomysły, które nie powinny być upublicznione ani wykorzystane bez zgody innych Uczestników.
5. W celu ochrony interesów własnych oraz interesów innych Uczestników Organizator uzależnia udział w Wydarzeniu od zobowiązania Uczestników do nierozpowszechniania informacji poufnych i niepodejmowania działalności konkurencyjnej w postaci organizacji analogicznych Wydarzeń.
6. W celu ochrony interesów własnych Organizatora, interesów innych Uczestników i ich pomysłów biznesowych Uczestnicy są zobowiązani do:
1) zachowania poufności co do informacji poufnych (know-how) otrzymanych podczas Wydarzenia oraz
2) nieprowadzenia działalności konkurencyjnej – w zakresie szkoleń
– na zasadach wskazanych w dziale VII regulaminu (VII. Zobowiązania do zachowania poufności i niepodejmowania działalności konkurencyjnej w zakresie szkoleń.).
7. Warunkiem wstępu i udziału w Wydarzeniu jest:
1) zawarcie umowy o udział w wydarzeniu poprzez stronę internetową Wydarzenia lub na piśmie – przed rozpoczęciem Wydarzenia
2) uiszczenie opłaty za uczestnictwo
3) potwierdzenie na piśmie, najpóźniej w dniu Wydarzenia zobowiązań do poufności i do niepodejmowania działalności konkurencyjnej – o treści wskazanej w dziale VII, chyba że odpowiednie umowy na piśmie zawarto wcześniej przed rozpoczęciem Wydarzenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Wydarzenia w przypadkach losowych, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia. W takim przypadku Uczestnicy otrzymają możliwość otrzymania decyzji czy chcą dalej uczestniczyć w Wydarzeniu w zmienionym terminie. Uczestnicy będą mogli wyrazić zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu w nowym terminie lub miejscu albo otrzymać zwrot wpłaconych środków.
9. Jeśli ilość Uczestników które opłaciły Uczestnictwo w danym miejscu i terminie na tydzień przed wydarzeniem jest mniejsza niż 10, Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Wydarzenia i zwrotu Uczestnikom wpłaconych środków.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
2. Uczestnik może skontaktować się z administratorem pod adresem wskazanym na wstępie regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestników są zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej Wydarzenia w celu realizacji Umowy.
4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane osobom które prezentują zagadnienia podczas Wydarzenia, podmiotowi obsługującemu czynności administracyjne w związku z Wydarzeniem oraz podmiotowi realizującemu płatności:
5. Uczestnik ma prawo: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ją wyraził. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla której umowa o uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpośrednio związana z zakresem prowadzonej działalności i nie ma charakteru zawodowego („JDG”), może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o uczestnictwo w wydarzeniu („Umowa”) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do innych osób postanowienia tego działu regulaminu – „Prawo odstąpienia od umowy” nie mają zastosowania.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem przez Organizatora udziału w Wydarzeniu.
3. Uczestnik lub JDG może odstąpić od Umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie tego oświadczenia na adres e-mail Organizatora lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Wydarzenia – z użyciem formularza zgłoszenia. Do celów odstąpienia można również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta.
5. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Organizator niezwłocznie prześle na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator zwraca Uczestnikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
b. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

V. Wymagania techniczne i umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania ze strony i zawarcia Umowy niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową -przeglądarka internetowa umożliwiająca dostęp do pełnych – tak zwanych „desktopowych” – wersji strony
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

10. Korzystanie ze strony Wydarzenia oznacza zawarcie z Organizatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić ze strony korzystającego – w każdym czasie, ze strony Organizatora – w razie nieprzestrzegania przez korzystającego postanowień niniejszego regulaminu, w razie zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w tej umowie.
11. Użytkownik nie może publikować na stronie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, szkodliwym dla nieletnich, o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających prawo lub nielegalnych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony Wydarzenia bez podania przyczyny.

VI. Metody płatności i reklamacje

1. Uczestnik może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem,
b. Płatność kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
c. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.paynow.pl.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu paynow.pl. Obsługę płatności kartą płatniczą prowadzi: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

2. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Organizatora.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu, okoliczności (w tym datę) wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Uczestników: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
5. Uczestnik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Uczestnikem a Organizatorem.
c. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Uczestników lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Zobowiązania do zachowania poufności i niepodejmowania działalności konkurencyjnej w zakresie szkoleń.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI, Z ZAKAZEM KONKURENCJI CO DO DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ

zawarta w Warszawie dnia ………………….

Dawidem Broniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „dobreauta.pl Dawid Broniszewski” z nr NIP: 7352810084, REGON: 122587338 i adresem kontaktowym ul. Zaryte 161, 34-700 Rabka Zdrój, email: kontakt@handlujautami.pl., zwanym dalej w treści Umowy „ORGANIZATOREM”,
a
[…], zwanym dalej w treści Umowy „UCZESTNIKIEM”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

§ 1.

Strony zamierzają uczestniczyć w wydarzeniu – Jak kupować używane auta na licytacjach online bez wychodzenia z domu i sprzedawać je z zyskiem? , podczas którego UCZESTNIKOWI zostaną przekazane informacje poufne i wiedza praktyczna na temat handlu samochodami, która nie jest powszechnie dostępna (know-how). Istnieje konieczność ochrony danych i pomysłów.
W toku wydarzenia ORGANIZATOR, wykładowcy i inne osoby, w tym inni UCZESTNICY, przekażą UCZESTNIKOWI szereg informacji poufnych mających wartość gospodarczą na potrzeby działalności w zakresie handlu samochodami. Przedmiotem niniejszej umowy jest zachowanie w tajemnicy informacji poufnych mających wartość gospodarczą przed ich bezprawnym ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem sprzecznie z zaplanowanym celem.
Ta umowa ma zabezpieczyć interesy ORGANIZATORA oraz interesy każdej z osób biorących udział w wydarzeniu, w tym interesy każdego UCZESTNIKA.

§ 2.

1. Celem zapewnienia należytej ochrony informacjom poufnym przekazanym UCZESTNIKOWI, UCZESTNIK zobowiązuje się do:
a) zachowania w tajemnicy informacji poufnych (dalej jako „Informacje Poufne”), przez które Strony zgodnie rozumieją wszelkie informacje, materiały, dokumenty, dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób, które nie są powszechnie dostępne, a dotyczą handlu samochodami, jak też planów i strategii ORGANIZATORA (w tym w szczególności danych finansowych i prawnych, danych dotyczących strategii sprzedaży, reklamy, promocji, pomysłów na nowe produkty bądź na udoskonalenia istniejących produktów), wykładowców lub innych uczestników wydarzenia, wszelkich danych technicznych i technologicznych (know–how), a także dotyczących rzeczywistych i potencjalnych klientów i kontrahentów ORGANIZATORA, wykładowców lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, udostępnianych przez ORGANIZATORA, wykładowców, lub przez inne osoby uczestniczące w wydarzeniu. Informacjami Poufnymi są też wszelkie inne informacje, jeśli zostały wskazane w toku wydarzenia jako: „poufne”.
b) zabezpieczenia z najwyższą starannością Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim, także poprzez wprowadzenie i stosowanie wewnętrznych procedur zapobiegających ujawnieniu, przekazaniu lub udostępnieniu osobom trzecim Informacji Poufnych jak też przez stosowanie zabezpieczeń technicznych i środków łączności gwarantujących zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi, UCZESTNIK potwierdza jednocześnie, że takimi odpowiednimi środkami i zabezpieczeniami dysponuje;
c) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu zdobycia przez UCZESTNIKA wiedzy podczas wydarzenia;
d) nieujawniania, nieprzekazywania ani nieudostępniania w żaden sposób Informacji Poufnych osobom trzecim bez osobnej uprzedniej zgody ORGANIZATORA wyrażonej w formie pisemnej,
e) zapewnienia, że Informację Poufne nie będą w żaden sposób powielane, o ile nie będzie to konieczne dla potrzeb wydarzenia,
f) zwrócenia, na pisemne żądanie ORGANIZATORA, wszystkich otrzymanych Informacji Poufnych (w tym wszystkich sporządzonych kopii i odpisów), lub też ich samodzielnego zniszczenia na żądanie ORGANIZATOR, niezwłocznie i nie później niż w terminie kolejnych trzech dni roboczych od zgłoszenia danego żądania.
2. Obowiązki określone powyżej w § 2 ust. 1 pkt a – g odnoszą się do wszelkich Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy UCZESTNIK uzyskał je bezpośrednio od ORGANIZATORA, czy też za pośrednictwem osób trzecich uczestniczących w wydarzeniu.
3. W przypadku ujawnienia Informacji Poufnej UCZESTNIK zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30.000 złotych za każdy przypadek ujawnienia. Uiszczenie kary nie pozbawia ORGANIZATORA prawa dochodzenia od UCZESTNIKA dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. UCZESTNIK ponosi odpowiedzialność zarówno w przypadku, gdy Informacje zostały ujawnione przez osoby działające w imieniu UCZESTNIKA, osoby, którymi posługuje się przy prowadzeniu działalności, jak i przez osoby nieuprawnione do dostępu do Informacji Poufnych, jeśli weszły w ich posiadanie w wyniku okoliczności, za które UCZESTNIK ponosi winę, na przykład na skutek ewentualnych zaniedbań UCZESTNIKA.
4. Przekazanie informacji poufnych pracownikom i współpracownikom UCZESTNIKA na niezbędne potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez UCZESTNIKA nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności.

§ 3.

1. Zobowiązanie UCZESTNIKA do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych opisane w § 2 powyżej nie będzie dotyczyć Informacji Poufnych, które:
a) są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie UCZESTNIKA, jej przedstawicieli, pracowników lub agentów;
b) były powszechnie znane w momencie ich przekazania lub zostały podane do wiadomości publicznej bez winy UCZESTNIKA;
c) zgodnie z obowiązującym prawem muszą zostać ujawnione odpowiednim władzom lub sądom, przy czym UCZESTNIK zobowiązuje się powiadomić ORGANIZATORA o takim ujawnieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni i w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
d) objęte są zakresem uprzedniej osobnej zgody na udostępnienie, udzielonej przez ORGANIZATORA na piśmie.

§ 4.
ZAKAZ KONKURENCJI (UMOWA O ZAKAZIE DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ – CO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH HANDLEM SAMOCHODAMI)
1. O ile ORGANIZATOR nie postanowi inaczej na piśmie pod rygorem nieważności, w okresie 3 (słownie: trzech) lat od rozpoczęcia wydarzenia, UCZESTNIKA będzie obowiązywał zakaz konkurencji co do prowadzenia lub wspierania prowadzenia podobnego wydarzenia o charakterze szkolenia, co oznacza, że UCZESTNIK nie będzie podejmował Działalności Konkurencyjnej. Za „Działalność Konkurencyjną” Strony zgodnie ustalają prowadzenie szkolenia dla osób zainteresowanych handlem samochodami lub przekazywanie wiedzy uzyskanej w Wydarzeniu, celem wykorzystania do szkolenia osób zainteresowanych handlem samochodami, niezależnie od tego czy działanie to zostanie podjęte jednorazowo czy dokonywane w sposób ciągły, zarobkowo lub nieodpłatnie:
(a) zajmowanie się na własny rachunek, na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczeniem usług lub na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego działalnością taką samą bądź podobną do działalności ORGANIZATORA w zakresie szkolenia osób zainteresowanych handlem samochodami
(b) świadczenie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego usług lub pracy na rzecz podmiotu innego niż ORGANIZATOR, prowadzącego działalność taką samą bądź analogiczną do działalności ORGANIZATORA opisanej w literze a powyżej,
(c) pełnienie funkcji przedstawiciela, pełnomocnika lub członka organu podmiotu prowadzącego działalność taką samą bądź podobną do działalności ORGANIZATORA opisanej w literze a powyżej,
(d) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 1% udziałów lub akcji takiego podmiotu lub prawa do powołania co najmniej jednego członka organu takiego podmiotu,
(e) pomaganie lub namawianie do prowadzenia działalności takiej samej bądź podobnej do działalności ORGANIZATORA opisanej powyżej,
(f) zawieranie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej umów z osobami zatrudnionymi u ORGANIZATORA lub świadczącymi na jego rzecz usługi lub z klientami ORGANIZATORA, o przedmiocie tożsamym lub podobnym do przedmiotu umów zawartych pomiędzy nimi a ORGANIZATOREM,
(g) nakłanianie osób zatrudnionych u ORGANIZATORA lub świadczących na jego rzecz usługi lub klientów ORGANIZATORA do rozwiązania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów zawartych z ORGANIZATOREM lub do zawierania umów z innymi osobami zajmującymi się działalnością taką samą bądź podobną do działalności ORGANIZATORA opisanej powyżej.
2. W razie wątpliwości, czy dane czynności stanowią Działalność Konkurencyjną ORGANIZATOR na wniosek UCZESTNIKA wyda mu pisemną opinię w tym przedmiocie, która jest dla Stron wiążąca.
3. ORGANIZATOR może na piśmie pod rygorem nieważności zwolnić UCZESTNIKA z zakazu konkurencji lub skrócić okres tego zakazu.
4. Za każde naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie UCZESTNIK zapłaci ORGANIZATOROWI karę umowną w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych). ORGANIZATOR może żądać odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.

§ 5.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze polubownej ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda lub pozwanego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.